Tritech och Trimble joint venture

Tritech och Trimble joint venture

Synkronisering av målföljningssystem

Trimble AB utvecklar och säljer Totalstationer för den geodetiska marknaden. En Totalstation är ett instrument som mäter avstånd och vinklar till en mätpunkt med hög noggrannhet. Totalstationer används i sammanhang där mätnoggrannheten behöver vara bättre än GPS eller där GPS inte är tillgängligt. Exempel är huskonstruktion, brobyggen och övervakning av rörelser i mark m.m. Vid mätprocessen behöver Totalstationen riktas mot mätpunkten optiskt och för detta används ofta ett s.k. Trackersystem som automatiskt riktar instrumentet mot rätt punkt. För att Trackersystemet ska identifiera och rikta mot målet kan en lysdiod (LED) användas. Examensarbetet ska utreda om det är möjligt synkronisera lysdioden i målet med kamerasystemet i Totalstationen med tillräcklig noggrannhet. Avståndet mellan Totalstation och mål (mätpunkt) kan vara upp till 600m.

Problembeskrivning

Faslås två systemklockor med varandra genom en trådlös förbindelse på ett avstånd av 600 m. Kravet för tidsdrift mellan systemklockorna är ±5 us. Systemklockorna är placerade i Totalstationen och mätpunkten med lysdioder. Faslåsningen mellan Totalstation och lysdioder säkerställer att kamerasystemets exponering sammanfaller med lysdiodens blixtar.

Teknisk beskrivning

Trimble har idag ett mätmål med lysdioder kallat AT360. Funktionen i AT360 styrs av en mikroprocessor (STM32) sammankopplad med en ring av lysdioder. När en lösning för överföring av faslåsning från Totalstationen till AT360 har föreslagits är uppgiften att integrera denna med så att lysdiodernas ljusblixtar går synkront med systemklockan i Totalstationen.

För att se och följa lysdioden i Totalstationen används en CMOS-kamera. Genom att exponera kameran samtidigt som lysdioden blixtrar kan positionen för lysdioden avläsas i pixelarraryen. Detta kräver att exponeringsfunktionen styrs av den faslåsta systemklockan samt att beräkningar utförs på pixeldata. För att kommunicera med kameran föreslås ett plattformskort med en kombinerad FPGA och processor (Xilinx Zynq). Val av systemklocka som kan överföra fasinformation till en mottagare vid AT360 ingår i arbetet. När en lösning är presenterad behöver en prototyp som alstrar en systemklocka till plattformskortet tas fram. Prototypen löser även inkoppling av kamerabilddata mot CMOS-kameran i Totalstationen

Resultat När Totalstationen är trådlöst faslåst med AT360 behöver följande utvärderas:

  • Tidsdrift mellan kamera och lysdioder

  • Räckviddstest för detektion av ljusblixt i exponerad bild

  • Positionsnoggrannhet för ljusblixt i exponerad bild

Omfattning Examensarbetet omfattar både hårdvara och mjukvara och är uppskattat till en termin för två personer på civilingenjörsprogrammet. Om arbetet planeras för en person är det genomförbart men då behöver delmoment tas bort.

- Åke Wernelind