Öppna gränssnitt banar väg för smart belysningsstyrning


Öppna gränssnitt banar väg för smart och effektiviserande belysningsstyrning. Tritech har i samverkan med Sustainable Innovation, Stockholms Stad och en projektgrupp av ledande belysningsaktörer, med framgång drivit ett flertal projekt i syfte att påvisa energibesparing med hjälp smart teknik. Projekten har bl.a. visat att modern radiobaserad styrning och belysning kan halvera elenergibehovet för belysning på gång- och cykelvägar. Detta utan minskad visuell upplevelse eller trygghetskänsla.

Ett avgörande hinder för utvecklingen i stort är att beställarna är försiktiga med att upphandla proprietära lösningar då man är rädd för att ”låsa in” sig. Utveckling av ett standardiserat och leverantörsoberoende kommunikationsgränssnitt är därför en betydande faktor för att nå bred tillämpning.

En teknisk specifikation av ett standardiserat gränssnitt (API) för autonom kommunikation mellan belysningsarmaturer har utvecklats av Tritech och testats inom ramen för det senaste projektet. Nu finns den hos Svensk Elstandard!

Parallellt med testerna har det förberetts för upphandlingar i samverkan med beställare av offentlig utomhusbelysning. En preliminär beställargrupp har bildats bestående av Trafikverket och ett antal kommuner avser medverka i fortsatt utveckling genom att upphandla piloter baserade på specifikationen. Vidare visar intervjuer med ett 10-tal ledande leverantörer av lösningar för utomhusbelysning att standardisering bör leda till ett bredare genomslag för denna typ av smarta lösningar och öppna upp en större total marknad.

Diskussioner har inletts med Svensk Elstandard (SEK) om hur en standardiseringsprocess bör drivas och SEK bedömer möjligheterna som goda att etablera en internationell standard via International Electrotechnical Commission (IEC), och har som första steg nu publicerat API-specifikationen på elstandard.se.

Besök gärna www.sust.se för mer information om projekten och avancerad styrning av utomhusbelysning. Idag kan man ladda ner standarden på Svensk Elstandards sida. Ola Kjellstrand Affärsområdeschef

Lösningsorganisationen på Tritech

_________________________________________

OM TRITECH

Tritech är ett tekniskt utvecklingshus som tar fram intelligenta produkter och system för att realisera nya innovationer, tjänster och prylar inom IoT.

Vi är ett produktutvecklingsbolag för så väl större etablerade bolag som start-ups inom industrin. Vi kan hjälpa våra kunder i hela processen, från idéframtagning till färdig produkt.

ATT JOBBA PÅ TRITECH

Tritech är ett juste företag där alla får möjlighet att synas, höras och utvecklas ihop med duktiga kollegor. Vår kultur genomsyras av nyfikenhet, innovation och optimism. Alla på Tritech bygger vår kultur och vår kultur är vårt varumärke. Läs mer om att vara Tritechare HÄR.